Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa prawa i obowiązki Uczestników konferencji pod nazwą „Otwarte głowy – wyzwanie edukacji w Aglomeracji Wrocławskiej”, zwanej dalej „Konferencją”.
 • Uczestnikami Konferencji mogą być min.: nauczyciele, dydaktycy, psychologowie, nauczyciele akademiccy, dyrektorzy placówek oświatowych, liderzy samorządowi.
 • Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska z siedzibą: 50-063 Wrocław, Plac Solny 20, zwane dalej „Organizatorem”.
 • Konferencja zostanie przeprowadzona w dniu 17.02.2024 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1, a także będzie transmitowana on-line.
 • W ramach Konferencji będą odbywały się: wykłady, debaty. Szczegółowy program Konferencji opublikowany zostanie na stronie internetowej pod adresem https://otwarteglowy.eu/agenda.
 • Uczestnictwo w Konferencji upoważnia Uczestnika do:
  a) udziału w części wykładowej Konferencji;
  b) udziału w debacie podczas Konferencji;
  c) otrzymania pakietu materiałów konferencyjnych.

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

 • Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://otwarteglowy.eu/zapisy. Wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 • Uczestnictwo jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie przez Organizatora z wizerunku Uczestnika w celach i zakresie dotyczącym informowania o Konferencji, jak również w zakresie transmisji i publicznego udostępnienia Konferencji online.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
 • Termin dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 15.02.2024 r.
 • Udział w Konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem zapisów § 2 punktor 7 Regulaminu. 
 • Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być przesłana na adres mailowy biura Organizatora: biuro@aglomeracja.wroclaw.pl, najpóźniej do dnia 15.02.2024 r.
 • Organizator zastrzega, że Konferencja jest skierowana do osób związanych z systemem publicznej edukacji na terenie Aglomeracji Wrocławskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób wskazanych w § 1 punktor 2 Regulaminu. W wypadku, kiedy liczba osób zgłoszonych na Konferencję przewyższy liczbę dostępnych miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa dla wskazanych przez siebie osób, aby zapewnić pierwszeństwo udziału osobom, o których mowa w zadaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu.

§3. Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@aglomeracja.wroclaw.pl.
 • Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 • Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§4. Postanowienia końcowe

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych oraz wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu procesu rejestracji zgłoszeń do udziału w Konferencji.
 • Organizator Konferencji nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów przejazdu i ewentualnych kosztów zakwaterowania Uczestników Konferencji.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 • Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Organizatora.
 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 • W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje zgłoszonych Uczestników, przy czym Uczestnicy nie mogą w tej sytuacji żądać rekompensaty z tytułu ewentualnych, poniesionych kosztów.
 • Konferencja ma charakter zamknięty, a warunkiem uczestnictwa w niej jest dokonanie skutecznego zgłoszenia poprzez formularz, o których mowa w § 2 punktor 1 oraz brak odmowy uczestnictwa w Konferencji przez Organizatora, o którym mowa w § 2 punktor 7.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.