Polityka prywatności

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”).

I. DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 20, 50-063 Wrocław (dalej zwane „Administratorem”).

Osobą kontaktową w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych u Administratora jest Pan Błażej Janik, e-mail: blazej.janik@aglomeracja.wroclaw.pl.

II. CELE, PODSTAWY PRAWNE I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z formularza zgłoszeniowego na wydarzenie pn. „OTWARTE GŁOWY” o wyzwaniach edukacji w Aglomeracji Wrocławskiej (zwanego dalej „Wydarzeniem”) oraz udzielania dalszych informacji (w tym odpowiedzi na zadania pytania) w związku z Państwa uczestnictwem w Wydarzeniu, jako że uzasadnionym interesem Administratora jest opieka nad uczestnikami Wydarzenia oraz jego sprawna organizacja (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);


2. W ramach wymienionego w pkt 1 formularza, Państwa dane, które będą przetwarzane to: imię, nazwisko, nazwa reprezentowanej instytucji, adres e-mail, numer telefonu.


3. odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w zakresie obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona swoich praw;


4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;


5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni od daty odbycia się Wydarzenia, z zastrzeżeniem prawnie uzasadnionego interesu Administratora do dochodzenia i obrony swoich praw, o którym mowa w pkt 2;


6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie;


7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;


8. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz jest warunkiem dokonania zgłoszenia na Wydarzenie przez stronę internetową https://otwarteglowy.eu oraz warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu;


9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


III. PLIKI COOKIES
W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego https://otwarteglowy.eu stosuje się tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”).

Czym są pliki „cookies”?
Pliki „cookies” to bezpieczne niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pozwoli to przede wszystkim odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Usuwanie plików „cookies”
W wielu przypadkach aplikacja służąca do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie plików „cookies”
Wyłączenie stosowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych przeglądarkach mogą Państwo znaleźć m. in. pod adresami: